תקנון האתר

 

1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הלקוח באתר זה והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין האתר, לכל דבר ועניין.
2. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
המוצרים המוצגים באתר זה ומחיריהם הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
4.מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כדין.
5.בכל מקרה שבו מחמת טעות שבתום לב הפרטים ו/או המפרט המפורטים בדף המוצר אינם תואמים את המוצר שפורסם בדף המוצר תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים במלאי ושניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.
6.המוצר המוזמן ישאר בבעלות החברה עד למועד פירעון התמורה המלאה בגינו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל אישור סופי לעסקה מחברת האשראי לפני שליחת המוצר. במקרה של זמן אספקה ארוך כתוצאה מהאמור לעיל לא תהיה ללקוח עילה לבקש מהחברה פיצוי על כך.
7.החברה אינה מתחייבת לספק מוצרים לישובים הנמצאים מחוץ לגבולות הקו הירוק ו/או שקיימת בעיה ביטחונית להגיע אליהם.
8.הלקוח רשאי לבטל רכישת מוצר תוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה וזאת אך ורק בהודעה שתשלח בכתב לחברה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני. הביטול יעשה ע"י החברה באישור הנהלת החברה ורק לאחר אישור הביטולים דלעיל. הלקוח יכול להחזיר את המוצר בתוך 14 יום מההזמנה לקבל החזר כספי מלא כלוק.
9.החברה לא תשא במישרין ו/או בעקיפין בהתאמה כלשהי של המוצרים ללקוח, לאופן שימושם, טיבם, התאמתם לצרכי הלקוח ו\או למפרט הטכני.
10.החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית ו/או בניגוד לדין, אשר תתבצע באתר על ידי גורם כלשהוא ו\או צד שלישי, שאינו בשליטתה.
11.החברה לא תהיה אחראית על שימוש במוצר שלא בהתאם לייעודו המקורי ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או שלא בהתאם לתנאי האחריות ו/או החוק ו/או הדין או לשימוש בתנאים חורגים ו\או להתקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/או על ידי צד שלישי.
12.חברה לא תשא בכל אחריות כתוצאה מאי קבלת פרטי ההזמנה של הלקוח ו/או כתוצאה מהכלת פרטים שגויים, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תקלה טכנית ותהא פטורה מכל חובה לפצות ו/או לשפות את הלקוח.
13.הלקוח מאשר, כי עם ביצוע הזמנה באתר החברה, החברה רשאית, והיא שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטיו הרשומים באתר לצורך משלוח הודעות, עדכונים או דיוור פרסומי מטעם החברה.
14. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוק. החברה רשאית לנקוט בכל הצעדים משפטיים העומדים לרשותה כנגד מגישי פרטים כוזבים. החברה רשאית לבטל הזמנה של לקוח, היה ואותו לקוח מסר פרטים כוזבים או חלקיים.
15. במקרה של חשש ו/או חשד להפרת זכויות יוצרים באתר, יש לפנות במייל ו/או בכתב ו/או בטלפון לחברה ואנו נדאג להסיר את החומר הרלוונטי מהאתר.
16.החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
17.הרישום במסמכי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה.

Hi there! I'm a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin' caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

קנה לפי קטגוריה

פתח צ'אט
נשמח לעזור :)